سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی-انجمن عالی حکمت-انجمن مهدویت 
عضوهیئت علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
مراکز تخصصی حوزه علمیه قم(کلام، مهدویت، تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
کلام جدید و شبهات کلام