اسلام و تکثر قرائت ها
43 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1379 - شماره 18 » (20 صفحه - از 84 تا 103)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظریه قرائت‏های مختلف از اسلام در دو اصطلاح مختلف متقابل به کار می‏رود. یک نظریه طرفدار تکثر قرائت‏ها به صورت موجبه جزئیه در آموزه‏های غیر مسلم نظری، آن هم بعد از استحصال مبانی خاص است. نظریه دوم مدعی تکثر قرائت‏ها در همه آموزه‏های دینی اعم از مسلم و غیر مسلم، بدون توجه به مبانی خاص آن است. در این مقاله بعد از تبیین پیشینه، موضوع و بحث دلالت الفاظ، به سه دلیل (عقل، قرآن و سنت) ناطق بودن شریعت اثبات می‏شود. در بحث تفسیر دین با تقسیم آموزه‏های دینی به سه قسم «نص»، «ظاهر»، و «مبهم» آموزه‏های قسم اول بی‏نیاز از تفسیر و قرائت، قسم دوم مقتضای حکم عقل و عقلا توصیف می‏شود، اما آموزه‏های قسم سوم متوقف بر تحصیل شرایط و مبانی خاصی است که تفسیر و قرائت بدون لحاظ آنها ناصواب خواهد بود. مقاله با تفکیک قرائت‏های معتبر (محصول مبانی خاص) از نامعتبر (بدون گذر از مبانی خاص) می‏کوشد نشان دهد که قرائت معتبر نیز تنها حجت و مقبول به شمار می‏آید و به معنای صدق و مطابقت آن با واقع نیست. در بخش دوم مقاله شبهات و ادله طرفداران نظریه دوم مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.