کیفیت نزول قرآن و رهیافت های گوناگون آن
49 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1382 - شماره 29 (26 صفحه - از 141 تا 166)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چگونگی نزول قرآن از مباحث کهن تفسیری و کلامی است که مطمح نظر عالمان اسلامی قرار گرفته است. امروزه با پیش کشیدن مباحث تجربه دینی و تفسیر حقیقت دین و نبوّت بر آن، برخی از روشنفکران، به انکار نزول آسمانی پرداخته و حقیقت قرآن را معلول تجربه دینی پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تفسیر کرده‏اند. نویسنده در این مقاله به تدوین و تحلیل دیدگاه‏های کهن و معاصر از چگونگی نزول قرآن می‏پردازد که عبارتند از: 1. نزول لفظی (قرآن عین کلام خدا)؛ 2. نزول معنایی (قرآن کلام نبوی)؛ 3. انکار نزول (قرآن محصول تجربه دینی پیامبر)؛ 4. نزول حقیقت مجرّده قرآن (تفسیر عرفانی). در این نوشتار، روشن خواهد شد نظریه اوّل که نظریه معروف متکلّمان و مفسّران است، هر چند با ظواهر آیات سازگاری دارد، مبانی و اصول فلسفی و عرفانی، آن را بر نمی‏تابد که در متن مقاله به نظریه بزرگانی مانند محیی‏الدین، صدرالمتألهین و امام خمینی اشاره خواهد شد. نظریه چهارم، برگزیده عارفان و حکمت متعالیه است که با آیات و مبانی عقلی و فلسفی جمع می‏شود. واژگان کلیدی: قرآن، نزول لفظی، نزول معنایی، نزول مجرّد، حقیقت محمّدیه، وحی، جبرئیل، تجربه دینی.