نقد نظریه برهان ناپذیری وجود خدا
50 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار 1384 - شماره 35 (21 صفحه - از 181 تا 201)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخی از متکلمان اشاعره و عرفان و روشنفکران معاصر تحت تأثیر علوم طبیعی و تجربی مدعی اند که براهین فلسفی یا اصلاً ناممکن یا فاقد کارکرد مثبت است. این مقاله به نقد این رهیافت می‏پردازد. ابتدا امکان شناخت خداوند و مکاتب گوناگون در آن را بررسی می‏کند؛ آن گاه بعد از اشاره به آرای منکران براهین فلسفی، ادله آنان را به نقد می‏کشد که مهم‏ترین آن عبارت از امتناع اقامه برهان برای خداوند به دلیل ماهیت و علت نداشتن است. واپسین دلیل مخالفان، تمسک به دلیل نقلی است که ارزیابی خواهد شد. فرضیه نویسنده در این مقاله، تعمیم برهان به برهان انّی و شبه لمّی مفید یقین است که اقامه آن برای اثبات خداوند امکان دارد. واژ‏گان‌کلیدی:‌امکان‌شناخت‌و‌اثبات خدا،‌طبیعت ‌گرایان،‌عارفان، برهان لمّی و‌انّی و‌شبه لمی.