حدود 50 یان نامه اعم از دکتری و ارشد در نقش استاد راهنما، مشاور و داور
55 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: مرکزمدیریت حوزه علمیه قم